Na wykresie przedstawiono wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy

Pobierz

`square` B. Jaki jest wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy w wysokiej i niskiej temperaturze?Czynniki wpływające na fotosyntezę Intensywność procesu fotosyntezy modyfikowana jest przez wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych.. a) Na podstawie analizy wykresu określ, która forma działalności człowieka okazała się najbardziej niszcząca dla flory OPN.. Intensywność fotosyntezy w zależności od temperatury Rośliny różnią się wymaganiami termicznymi.. Na podstawie: [dostęp: 28.11.2014].. - za poprawne sformułowanie problemu badawczego uwzględniającego wpływ temperatury na proces fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej.. Intensywność procesu katabolicznego u badanych roślin jest mniejsza w temperaturze 25°C niż w temperaturze 35°C.. Czynnikami wpływającymi na ten proces są między innymi: temperatura, światło oraz dostępność wody, występujące w określonych zakresach wartości.Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres liniowy ilustrujący wpływ temperatury na intensywność pobierania jonów potasu i fosforu.. Zinterpretuj wykres obrazujący wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy str 48. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedźNa wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ stężenia CO 2 na intensywność fotosyntezy dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin - A i B. Na podstawie: Fizjologia roślin, red. M. Kozłowska, Poznań 2007 ..

Zinterpretuj wykres wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy str 51.

(0-1) Schemat punktowania 1 p.. Który wniosek dotyczący wpływu czynników środowiska na fotosyntezę u tej rośliny jest poprawny?. Zastosuj jeden układ współrzędnych.C.. D. Intensywność procesu katabolicznego u badanych roślin jest mniejsza w temperaturze 25°C niż w temperaturze 35°C.. Jaki problem badawczy postawiono w tym doświadczeniu?. Jaki jest wpływ natężenia światła na temperaturę w zależności od tempa asymilacji CO 2?. Zakres rozszerzony.. Zadanie 1.1.. Do zewnętrznych należą: dwu¬tlenek węgla, światło, temperatura, tlen, woda, wiatr, składniki mi¬neralne, pestycydy i herbicydy oraz zanieczyszczenia powietrza1.. Zakres rozszerzony.. ale w różnych produktach fotosyntezy - co przedstawiono uproszczonymi równaniami zapisanymi poniżej.. Zinterpretuj wykres przedstawiający zależności intensywności fotosyntezy od stężenia dwutlenku węgla str 51. ciśnienie atmosferyczne stężenie azotu atmosferycznego temperatura powietrza stężenie dwutlenku węgla Pokaż odpowiedź Ćwiczenie 2 Wskaż zdania fałszywe..

Natężenie światła ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy.

Jednak każdy gatunek posiada odpowiednią dla siebie temperaturę optymalną.. a) Optymalna temperatura dla zachodzenia fotosyntezy u roślin strefy umiarkowanej to około Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. Maturalne karty pracy część 2.. Intensywność oddychania uzależniona jest, podobnie jak i inne procesy życiowe, od warunków zewnętrznych.. E. Intensywność fotosyntezy ma największy wpływ na intensywność oddychania w temperaturze od 25 do 35°C.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesówNa podstawie danych z tabeli narysuj wykres ilustrujący wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy u badanego gatunku rośliny.. Ilość energii bezpośrednio wykorzystywanej w fotosyntezie dla roślin typu C 3 wynosi do 3,5%, a dla roślin typu C 4 wynosi do 7%.D.. Zastosuj jeden układ współrzędnych.Na wykresie przedstawiono wyniki uzyskane w pewnym doświadczeniu dotyczącym fotosyntezy.. To taka temperatura, przy której fotosynteza zachodzi z największą intensywnością.Zad 1.. Na podstawie analizy wykresu sformułuj hipotezę, której słuszność potwierdzają wyniki tego doświadczenia.. Zadanie 1.1.Czynniki zewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy u roślin Światło Światło docierające do powierzchni liści roślin jest tylko w niewielkiej części wykorzystywane w fazie jasnej fotosyntezy..

Światło wpłynęło na intensywność transpiracji.

- za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.Wzrost temperatury o 10C w zakresie od temperatury minimalnej do optymalnej zwiększa intensywność fotosyntezy o 1,2 do 2,7 razy, a wartość tę nazywamy współczynnikiem Q-in' z9O|3nie z prawem Van't Hoffa, wzrost temperatury o 10C zwiększa szybkość reakcji chemicznej 2-3 razy.. Na wykresie przedstawiono krzywe wysycenia hemoglobiny tlenem przy różnym pH osocza krwi .Wpływ warunków zewnętrznych na oddychanie.. Rozwiązanie Za prawidłowe opisanie osi [Oś X - temperatura (°C), oś Y - wiązanie CO 2 ( jednostki umowne)] oraz za prawidłowe wyskalowanie obu osi i naniesienie wszystkich punktów oraz połączenie punktów prostą - 2 pktNa wykresie przedstawiono wpływ temperatury na natężenie fotosyntezy u pewnej rośliny przy normalnym stężeniu CO2 (0,03%) w powietrzu oraz przy stężeniu podwyższonym do 1,22%.. Zadanie 2.. Skan Stron: źródło:Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do przedstawionych wyników doświadczenia.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając zmiany w bogactwie gatunkowymWpływ światła na intensywność fotosyntezy U rośliny II zaobserwowano mniejszy przyrost liści, zmieniła się barwa liścia, pogorszył się jej ogólny stan względem rośliny I, która miała dostęp do promieni słonecznych i rozwija się prawidłowo..

Na wykresie przedstawiono wpływ stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy.- Zadanie 3: Biologia na czasie 2.

Po gimnazjum - strona 57 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO .Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ stężenia CO 2 na intensywność fotosyntezy dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin - A i B. Na podstawie: Fizjologia roślin, red. M. Kozłowska, Poznań 2007.. W temperaturze 25°C zużycie materii organicznej u badanych roślin przewyższa jej produkcję.. Przy wzroście temperatury od kilku do 30-40°C intensywność tego procesu rośnie; po przekroczeniu temperatury optymalnej obserwuje się dość gwałtowny spadek natężenia oddychania .Wynik doświadczenia.. Na podstawie danych z tabeli narysuj wykres ilustrujący wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy u badanego gatunku rośliny.. a) Sformułuj wniosek dotyczący różnicy w efektywności wykorzystania dwutlenku węglaPoniższy wykres przedstawia wyniki pewnego doświadczenia dotyczącego fotosyntezy.. Problem badawczy: Czy natężenie światła słonecznego ma wpływ na jakoś procesu fotosyntezy?. Hipoteza:b) Na podstawie wykresu sformułuj jeden wniosek dotyczący wpływu intensywności światła w zakresie od 0-150 j.u. (jednostek umownych) na natężenie fotosyntezy.. c) Na podstawie wykresu podaj jedną różnicę między natężeniem fotosyntezy typu C 4 a natę-żeniem fotosyntezy typu C3 w zależności od natężenia światła.a) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy liniowe ilustrujące wpływ natężenia światła na intensywność procesu fotosyntezy w temperaturze 20 °C i 30 °C, przy wysokim stężeniu CO2.. Rozwiązanie: Za prawidłowe opisanie osi [Oś X - temperatura (°C), oś Y - wiązanie CO 2 ( jednostki umowne)] oraz za prawidłowe wyskalowanie obu osi i naniesienie wszystkich punktów oraz połączenie punktów prostą - 2 pktWyniki badań wybranych form działalności człowieka przedstawiono na wykresie.. Spowodowało wzrost intensywności fotosyntezy, wzmagając tym samym zapotrzebowanie rośliny na dwutlenek węgla i wodę, której poziom opadł, w stosunku do szklanki B.a) Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy liniowe ilustrujące wpływ natężenia światła na intensywność procesu fotosyntezy w temperaturze 20 °C i 30 °C, przy wysokim stężeniu CO2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt