Specyfikacja techniczna roboty rozbiórkowe

Pobierz

1.3 Zakres robót obj ętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót obj ętych specyfikacjami technicznymi.Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01 "Roboty rozbiórkowe" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania przy remoncie i modernizacji pomieszczeń Sekretariatu w budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskim 6-7 w Koszalinie.. Wymagania ogólne.. Pokrycie dachowe i orynnowanie 7.. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania terenu budowy, rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: "Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3".SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU "D" KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU ST-B08 ROBOTY MUROWE WYKŁADANIE ŚCIAN - ŚCIANKI GK 1.. Roboty ziemne 3.. CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262522-6 Roboty murarskie 45410000-4 Tynkowanie 45432210-9 Wykładanie ścianspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt remontu sali zebra Ń wiejskich w miejscowo Ści wojszyn wojszyn 45, 24-123 janowiec kody cpv: 45210000-2 roboty budowlane w zakr esie budynkÓw 45111300-1 roboty rozbiÓrkowe 45262522-6 roboty murarskie 45410000-4 tynkowanie .45111100 - 9 roboty rozbiÓrkowe 45400000 - 0 roboty wykoŃczeniowe 45262500 - 6 roboty murowe 45410000 - 4 tynkowanie ..

Roboty rozbiórkowe.

Ogólny zakres Robót objętych ST 1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: - budowa i rozbiórka rusztowań, - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - wymiana stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie stropodachu pełnego nad IV kondygnacją,Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. 1.1.. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót udowlanych : SST - 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe SST - 02.00 Roboty tynkarskie SST - 03.00 Roboty malarskieSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7 INWESTYCJA : .. 5.1.5.2 Roboty rozbiórkowe Przed przystąpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian budynku (podziemnych oraz fundamentowych) należy zerwać chodnik i nawierzchnię .Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w inwestycji..

Roboty rozbiórkowe 2.

IV Specyfikacja Techniczna w zakresie robót drogowych i instalacyjnych .. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejSzczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotycząceSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ispecyfikacja realizacji robót wymienionych w pkt.. Zakres robót.. Zakres Robót obj ętych Specyfikacjami Technicznymi.. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują .Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Specyfikacje Techniczne nale y odczytywa ć i rozumie ć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt.. 1.1 jako cz ęść Dokumentacji Przetargowej i Umownej.. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót udowlanych ST-00.00 - Wymagania ogólne 2.. WSTĘP 1.1.. Zakres stosowania Specyfikacji TechnicznejSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Roboty rozbiórkowe i demontaż 6 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie..

Stan zerowy 4. budowlanych , roboty wykończeniowe .

Tadeusz Bronowicki .. 1.2.SZZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Strona 1 z 34 Załącznik nr 8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-1 PRAE ROZIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWZE I ZIEMNE Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne18 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR : B - 01.00.00 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV : 45111300-1 1.. Roboty konstrukcyjne.. Przedmiot ST. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 15 1.. Zakres robót objętych ST.. Konstrukcje dachowe 6.. Stolarka .SPECYFIKACJA TECHNICZNA S ROBOTY ROZBIÓRKOWE.. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE .. Tadeusz Bronowicki.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji .. CPV- 45262500-6- Roboty murarskie.Przedmiot specyfikacji technicznych..

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celuroboty rozbiórkowe .

III Specyfikacja Techniczna w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów .. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych oSPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45262690-4 "Remont 3 pokoi hotelowych nr 33, 34, 35 zabytkowego budynku "Park Hotel" Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, ul. Mikołaja Kopernika 9" SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1.1.. Bardziej szczegółowoSzczegółowa specyfikacja techniczna SST-01.00 "Roboty rozbiórkowe" odnosi si ę do wymaga ń technicznych dotycz ących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demonta żowych przy przebudowie i remoncie pomieszcze ń na siedzib ę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pyrzycach w parterze budynku biurowego zlokalizowanego przy ul Młodych Techników 5a, na dz. nr 7/5SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku inwentarskiego w Brodach SPIS TREŚCI DLA ROBÓT 1.. WSTĘP 1.1.. Roboty ziemne.. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWALNE ROZBIÓRKOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek biurowy Neptun w kompleksie EMPARK, ul.. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe CPV 45110000-1 2ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych z wykonaniem otworu w stropodachu pod klapę dymową, a także wymiany stolarki okiennej.. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych - ST-02 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych przy realizacji inwestycji pn.:" Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim".. Postępu 18, 02-676 Warszawa działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka ewidencyjna: MokotówSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111100 - 9 Roboty w zakresie rozbiórek, burzenia 1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1.Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymaganiaSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt