Technologie informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw- rodzaje

Pobierz

Operatorzy podkreślają często, że kluczowym elementem sukcesu na rynku logistycznym jest jakość .Inteligentna technologia w zarządzaniu logistycznym i łańcuchem dostaw 65 między maszyną a człowiekiem jest punktem wyjścia dla budowania nowego podejścia do zarządzania logistycznego, jako efektywnego integratora procesów przemysłowych, robotyzacji i działań człowieka.. Łańcuch dostaw stanowi sieć logistyczną utworzoną z przenikających się róż-norodnych łańcuchów dostaw.. wskaĩniki ujmowane w sla dotyczą realizacji poszczególnych rodza- jów zadaĕ logistycznych, przykładowo takich jak: - gotowoğü dostawcza, - cykl dostawy, - elastycznoğü dostaw, - stabilnoğü dostaw w warunkach kryzysowych, - dostċp zleceniodawcy do informacji gromadzonych przez usługodawcċ, - usprawnianie działaĕ logistycznych przez …zarządzania a wraz z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, sprzyjają wykorzystywaniu nowoczesnych form pracy.. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy OTOUCZELNIE.PL.Feb 16, 2021Systemy informacyjno-decyzyjne .. 27 2.3.3.. Analizie poddano prosty łańcuch, w którym dostawy odbywa-ją się od bezpośrednich dostawców do bezpośrednich odbiorców przez centrum.Celem artykułu jest przedstawienie istoty pojęcia inteligentnych łańcuchów dostaw, a także wskazanie możliwości i zakresu zasto- sowania przykładowych technologii informatycznych kształtujących i wspomagających zarządzanie tego typu łańcuchami.w łańcuchu dostaw prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2017/2018 ..

Determinanty zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw 2.6.

Przejawy oddziaływania technologii cyfrowych na łańcuchy dostaw 3.1.. IstotneMetody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw: LM ( Lean management )- zarządzanie wyszczuplające QR (Quick Response)- szybka reakcja AM (Agile Management)- zarządzanie elastyczne TQM (Total Quality Management)- kompleksowe zarządzanie jakością BPR (Business Proces Reengineering )- przeprojektowanie procesu biznesowegoJak już wspomnieliśmy w naszym artykule poświęconym logistyce 4.0, nowe technologie cyfrowe i automatyzacja kształtują nową koncepcję łańcucha dostaw.. Cyfrowa transformacja łańcuchów dostawFeb 15, 2022Warehouse Management Systems- kategoria systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania procesami magazynowymi SCM ang. Supply Chain Management- kategoria systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchami dostaw, wspierana przez wykorzystywanie EDI i ADC ADC ang.Systemy SCM są to rozwiązania informatyczne, które wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw.. Łańcuch dostaw: "Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznegoZarządzanie łańcuchem dostaw W ujęciu procesowym łańcuch logistyczny można zdefiniować następująco: Łańcuch logistyczny to dynamiczny proces, jako suma działań w poszczególnych jego etapach, mający na celu skoordynowanie swobodnego przepływu dóbr a wraz z nimi informacji i środków finansowych, od miejsc pozyskania surowców doDzisiaj zarządzanie informacją w logistycznym łańcuchu dostaw to de facto zarządzanie całym procesem..

... wykorzystującym informatyczne technologie sztucznej inteligencji.

Efektywne wykorzystanie ICT ma istotne znaczenie w rozwoju sprawnie i szybko działających łańcuchów dostaw.Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.. Konieczność stosowania technologii do pozyskiwania danych i zarządzania nimiZarządzanie łańcuchem dostaw jest definiowane jako: •proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych, finansowych strumieni popytu i podaży przepływających między jego uczestnikami w celu ociągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw,handlowym, wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne.. Wśród funkcjonalności informatycznych tego typu narzędzi można znaleźć rozwiązania, takie jak na przykład optymalizacja dystrybucji, planowanie załadunków czy raportowanie on-line.- transmisja i przetwarzanie informacji zawartych w zamówieniach - kontrola i planowanie zapasów - wybór środka transportu i drogi przewozu - rozliczenia finansowe ze spedytorami - harmonogramowanie produkcji i przewozów - decyzje lokalizacyjne - sterowanie pracą zautomatyzowanych magazynów Kierunki ewolucji SI w logistyce firm 1.Ciąg nowych technologii umożliwił traktowanie procesu produkcji poligraficznej jako łańcucha dostaw rozumianego jako przepływ surowców, materiałów, półproduk- tów od momentu pozyskania tych pierwszych, do momentu u żytkowania wyrobu final- nego przez użytkownika końcowego5.gospodarczej..

Systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) ........................ 33 2.3.5.

Systemy zintegrowane (MRP, MRPII, ERP) .. 31 2.3.4.. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) są strategicznie ważne w zarządzaniu łańcuchami dostaw, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się do skracania cykli realizacji zamówienia.. Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) .. 34 2.3.6.Fizyczne strumienie informacyjne i generowane na ich podstawie decyzje bazują na określonej infrastrukturze technicznej, zwłaszcza na infrastrukturze informatycznej, co ilustruje rys. 2.. W węzłach sieci lokalizuje się wiele różnych pod-Technologie informatyczne wykorzystywane w łańcuchu dostaw W zarządzaniu dostawami wykorzystuje się technologie informatyczne takie jak: kody kreskowe, EDI (ang. Electronic Data Interchange ), RFID (ang. Radio Freqency IDidentification) - radiowa identyfikacja, rynki elektroniczne, zintegrowane systemy komputerowe.. Biorąc pod uwagę rodzaje przepływów w łańcuchu dostaw tj. przepływ materiałów, informacji i środków pieniężnych można wskazać asortyment .W dalszej części naświetlone zostały kierunki zmian w łańcuchach dostaw oraz nowe technologie wykorzystywane w procesie usprawniania zarzą-dzania łańcuchem dostaw..

ZSI - zintegrowane systemy informatyczne, opierające się na jednej, zródło: WPROWADZENIE DO LOGISTYKI - BRONISŁAW SŁOWIŃSKI.

Bez właściwej wymiany i pełnej informacji żaden operator logistyczny nie jest w stanie świadczyć nawet najprostszych usług.. MRP Material Requirements PlanningTechnologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 2.5. fPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 f RECENZENCI Dr hab.Joanna Nowakowska Grunt, Prof. P.Cz.. Rodzaje łańcuchów dostaw jako efekt ich ewolucji Podsumowanie 3.. Umożliwia- ją synchronizację przepływu materiałów między poszczególnymi dostawcami, co wpływa na większą elastyczność i dostosowanie się firmy do określonego popytu rynkowego.Technologia ta dostarcza narzędzi, które mają na celu sterowanie i optymalizację przepływami dóbr oraz tworzenie i spajanie łańcucha dostaw.. AUTORZY Sebastian Kot (rozdział 1) Sebastian Kot, Marta Starostka Patyk (rozdział 2 .. ANALIZA ŁAŃCUCHA DOSTAW W CENTRUM LOGI-STYCZNYM Łańcuch dostaw w rozpatrywanym przypadku tworzą partnerzy współpracujących przedsiębiorstw w układzie dostawca oraz od-biorca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt