Nauczyciel kontraktowy sprawozdanie

Pobierz

SPRAWOZDANIE.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkołySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko : mgr …………………… Stanowisko i miejsce zatrudnienia : nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji w Zespole Szkół w WaganowicachSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.zawodowego w roku szkolnym 2018/2019..

Nauczyciel kontraktowy.

Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego.. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.. Świadczenia, o którym mowa, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 .KUP SPRAWOZDANIE (nauczyciel kontraktowy na mianowanego) Po zakupie na maila otrzymasz link oraz instrukcje jak pobrać i korzystać z materiałów.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie 4.Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01..

Pełnione funkcje: nauczyciel.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU Opiekun stażu powinien: 1.. Zapoznać n-la z procedurą uzyskania awansu zawodowego.. Bolesława Prusa w Namysłowie.Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień mianowanego.. Anna Staszewska.. To sprawozdanie oraz wideo omawiające sprawozdanie to wiedza zdobyta przez lata praktycznych działań i doświadczeń pracy w szkole oraz podczas komisji egzaminacyjnych.CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r. Wstęp Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.§ 7.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie .Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego według 8 wymagań.

Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Z REALIZACJI.. 10 ustawy z dnia 26Częściowe sprawozdanie z realizacji z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. O STOPIEŃ ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. studia podyplomowe w .Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna.Sprawozdanie nauczyciela kontaktowego na nauczyciela mianowanego.. mgr Justyna Wojtowicz.. mgr Beata Zofia Czajkowska.. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.. Imię i nazwisko: Sylwia Korytkowska.. SPRAWOZDANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..

LubochniaSprawozdanie nauczyciel kontraktowy.

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. § 7 ust.. Pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.. 2020 r.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego czĘŚĆ a — podstawowe informacjeimiĘ i nazwisko nauczyciela - agnieszka bulińskanazwa i adres placÓwki - przedszkole .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2018r.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. Już od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w ramach statutowej działalnościSprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i .Wzór 38.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Małgorzata Bieda - Szkoła Podstawowa w Lubeni.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Adres:Zofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r.. Placówka: Zespół Szkół w Ostaszewie.. To są powinności istotne dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1.09.2018 r. 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. § 10.Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego .Nauczyciel kontraktowy ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, ( już nie opinii), a dyrektor szkoły, a w ciagu 21 dni .8.. Nauczany przedmiot: matematyka z informatyką.. Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki.. SFERA ORGANIZACYJNA "Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona" - Tak twierdził wielki francuski pisarz i filozof Jean Jacques Rousseau.czĘŚĆ b - szczegÓŁowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowgo nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego Wstęp Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt