Protokół z rady pedagogicznej

Pobierz

2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 6 w Żorach § 1.. Badania kontrolne przed sierpniową radą pedagogiczną.. Odwołanie od ustalonej oceny rocznej - czy należy zwołać radę pedagogiczną.. Posiedzenie Rady Pedagogicznej jest prawomocne.. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Pedagogiczna uchwala: § 2Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zorganizować i prowadzić to zadanie zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady pedagogicznej oraz zasadami pracy biurowej.. Zebranie rady pedagogicznej prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezce Barbara Gaweł Łyda.. Protokół podpisuje przewodniczący rady, protokolant i pozostali członkowie rady.. Protokołu nie sporządza się natomiast na spotkaniach niemających charakteru posiedzenia rady pedagogicznej.protokoły z rad pedagogicznych.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Na posiedzeniu obecnych było …..

Program ...Wzór protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej.

Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Co powinna zawierać informacja o działalności szkoły.. Wczoraj Pan Dyrektor Kowalski zalecił ….Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów rady pedagogicznej.. II SA/Po 64/16) kontrolował proces udostępniania informacji publicznej, w którym wnioskodawca wniósł do Dyrektora Szkoły Podstawowej o udostępnienie ,,wszystkich protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej .Załącznik nr do protokołu z dnia 5 czerwca 2020r.. z zebrania informacyjnego Rady Pedagogicznej.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Protokół z zebrania rady pedagogicznej szkoły i placówki samorządowej może być także udostępniony osobom trzecim - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. 1 pkt 5 ustawy), zaś .Jeżeli w posiedzeniu rady pedagogicznej biorą udział osoby spoza grona nauczycielskiego, informacja o obecności tych osób powinna zostać zaznaczona w protokole, a protokół podpisany zgodnie z powyższymi zasadami.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn. 1TARRady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Żorach z dnia 25.01.2012r..

2.Potrafią właściwie prowadzić protokół zebrania.

23 stycznia 2017.Protokół zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków umieszczoną na początku protokołu, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.. Przepis art. 43 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej u.s.o.). Szkoła, placówka samorządowa jest zobligowana do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust.. Protokół z poprzedniego zebrania rada pedagogiczna przyjmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej jest informacją publiczną.. Na podstawie art. 43 ust.. Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.. Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących poprawności ortograficznej niektórych wyrazów (jestem protokolantem rad pedagogicznych).. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów numeruje się cyfrą arabską łamaną przez rok szkolny lub .1. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu dotyczącego wyników nauczania i frekwencji w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020.. osób, nieobecnych ….. Informacja o kadrze Zespołu..

2.Rozwiązania organizacyjne dla rady pedagogicznej na nowy rok szkolny.

W ostatnim punkcie protokołu należy jeszcze raz wypisać wszystkie wnioski wysunięte na danym posiedzeniu Rady Pedagogicznej odpowiednio je numerując.Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Rada pedagogiczna przyjmuje protokół z poprzedniego zebrania poprzez głosowanie.. Po zakończeniu zajęć uczestnicy: 1.Znają zasady prowadzenia protokołu z zebrania rady pedagogicznej.. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny.. Sprawozdanie z wyników nauczania i frekwencji osiągniętych przez uczniów klasy .. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 22 września 2016 r. ( sygn.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Przedstawiamy przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny w przedszkolu.Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I..

Odczytano protokół poprzedniego posiedzenia i przyjęto bez zastrzeżeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 grudnia 2015 r. (IV SAM/Po 135/15) wskazał, iż protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej gimnazjum .Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. "Kończąc posiedzenie Rady Pedagogicznej Dyrektor ZST wystąpił z wnioskiem o dokonanie pewnych zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania".. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t.. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) informacja publiczna jest udostępniana na wniosek.. Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 1.. W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół , spisując go w wersji elektronicznej-ustawienia stron, margines górny i dolny po 2,5 cm, margines lewy 3,5 cm, margines prawy 1,5 cm.Zgodnie z art. 10 ust.. Protokół likwidacji legitymacji i świadectw szkolnych - jak przygotować.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Członkowie rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią.. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek .Jeśli na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym roczną pracę szkoły dyrektor nie zapoznał rady pedagogicznej z wynikami nadzoru, tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, to zebranie organizowane przed 1 września jest ostatecznym terminem rozliczenia się z tych zadań.Regulamin rady pedagogicznej powinien określać zasady protokołowania zebrań rady pedagogicznej.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.. USTALENIA FORMALNE A.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Jak należy zapisać (wielką czy małą literą): 1. obliguje do protokołowania zebrań rady pedagogicznej, nie określając zawartości, zasad i sposobów jego prowadzenia.Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt