Podziały wewnętrzne prawa administracyjnego

Pobierz

Dodatkowo wyróżnia się prawo urzędnicze, dotyczące statusu urzędników (funkcjonariuszy publicznych).. Dalej wszystkie powiaty wraz z miastami będącymi siedzibą władz powiatu.. -ujednolicenie wyników interpretacji przepisów pr.. 2)z. praworządności.5) Prawo administracyjne - stanowi zbiór norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstałe w wyniku działalności organów administracji publicznej.. Komendant Główny Policji b. Komendant Główny PSP c.. Specjalny podział terytorialny - podziały terytorialne dla celów specjalnych .. 3.3.2.. Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 5.. Naczelne Organy Administracji Rządowej.. 6) Prawo finansowe - jest zbiorem norm dotyczących finansów publicznych i zajmujących się nimi instytucji.NAJBARDZIEJ CZYTELNYM PODZIAŁEM JEST PODZIAŁ NA: 1.. Najpierw wymienione jest miasto (lub miasta) wojewódzkie (wytłuszczoną czcionką) oraz pozostałe miasta na prawach powiatu.. kierownik Zakładu Naukowego Prawa Finansowego i Gospodarczego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji na Wydziale Prawa, .5.. Charakterystyka źródeł prawa Rozdział 2.. Przepisy końcoweDotyczy to przede wszystkim ustrojowego prawa administracyjnego, gdyż zarówno prawo materialne jak i procesowe administracyjne można dość wyraźnie oddzielić od prawa konstytucyjnego.. Księgarnia Bankowa.pl realizuje zamówienia dla pracowników naukowych, uczelni, firm, kancelarii, bibliotek i innych instytucji..

9.Zasady prawa administracyjnego.

Zadania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej; Rozdział 4.. -środek mający zapewnić realizację określonej polityki administrowania.. Podział wewnętrzny prawa administracyjnego: - Normy ustrojowe - to prawo administracyjne, na która składają się normy administracji rządowej w województwie (ustawa o policji, ustawa o straży pożarnej)prawo administracyjne materialne, które reguluje prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli, prawo administracyjne procesowe, które określa postępowanie administracyjne.. Zagadnienie źródeł prawa w obszarze tej dziedziny jest traktowane właśnie jako problematyka źródeł prawa administracyjnego.. administracyjnego.. Organy Administracji Rządowej w Województwie.. Kryterium adresata skutku prawnego 50 4.3.Źródła prawa w znaczeniu formalnym, prawniczym są wspólne w zasadzie dla wielu gałęzi prawa, w tym także w odniesieniu do prawa administracyjnego.. Wiele ustaw regulujących kwestie administracyjnoprawne reguluje także kwestie cywilnoprawne lub kwestie związane z prawem karnym, choć niekoniecznie się do niego kwalifikujące (np .Notatki z prawa administracyjnego dla II roku prawa pojęcie podziały administracji publicznej.. Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów..

Podziały wewnętrzne administracji publicznej 3.

Kryteria wyodrębnienia prawa administracyjnego jako gałęzi prawa: 2.. -porządkująca.. -realizowanie postulatu jednolitości działań administracji.. Czynności prawne (rodzaje).1) administrare dotyczy działalność bardzo zróżnicowanej, czasem pośrednio związanej ze służbą, innym razem będącą pomocniczą wobec niej, 2) administrare to także wskazanie, iż nie jest to jednorazowa czynność, ale działalność systematyczna, względnie trwała.. Podział form działania administracji publicznej dzielimy na: a) czynności prawne i. b) inne działania administracji, nie polegające na wydawaniu aktów prawnych, nie będące czynnościami prawnymi.. Dobro wspólne: 2.2. prof. Jana BociaPrawo administracyjne to jedna z gałęzi polskiego systemu prawa (obok m.in. .. (wewnątrz struktur organizacyjnych podmiotów administrujących i ich .. Wyróżniamy różne podziały prawa administracyjnego.. Podejścia badawcze w nauce prawa administracyjnego: ROZDZIAŁ: 2: Prawo administracyjne jako gałąź prawa: 1. .. Prawo wewnętrzne 4.. Kryterium sfery skutku prawnego 49 4.2.6.. USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE W prawie administracyjnym wyróżniamy przedziały: 1.Materialne Prawo Administracyjne - które kształtuje prawa i obowiązki obywateli oraz innych podmiotów.. Szef Obrony Cywilnej Krajuakty administracyjne dzieli się na: a) akty konstytutywne - tworzą, zmieniają lub uchylają stosunki prawne, a zatem tworzą nową sytuację prawną, która rozpoczyna swój byt z chwilą podjęcia rozstrzygnięcia przez organ -obowiązują ex nunc akty deklaratoryjne - nie kreują nowej sytuacji prawnej, ale w sposób wiążący potwierdzają …2..

Aksjologiczne podstawy prawa administracyjnego: 2.1.

Przepisy szczególne, przejściowe i dostosowujące; Rozdział 6.. Centralne Organy Administracji Rządowej.. Wewnętrzne zróżnicowanie prawa .. 2.Procesowe Prawo Administracyjne - które określa tryb,.. poleca 83 % Administracja Prawo administracyjnePodział wewnętrzny prawa administracyjnego.. Kryterium skutku prawnego 47 4.2.3.. Tryb pracy Rady Ministrów.. Interes publiczny (interes społeczny) 3.. Normatywny podział prawa administracyjnego: 1) część ogólna - to zasady, pojęcia i instytucje prawne, które są wspólne .PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO JAROSZYŃSKI A. MOŻDZEŃ-MARCINKOWSKI M.. #2 Administracja publiczna wg def.. Wydawnictwa polskie i anglojęzyczne.. Samorząd terytorialny (województwa, powiaty, gminy).Czynności materialno-techniczne można podzielić na wewnętrzne (sfera wewnętrzna działalności administracji, wykonywanie poleceń służbowych) i zewnętrzne (działania skierowane przez organ administracji na zewnątrz do adresatów niepodporządkowanych służbowo ani organizacyjnie danemu organowi).Poniższa lista przedstawia podział administracyjny Polski na województwa.. Kryterium władztwa 45 4.2.2.. Dlatego też nie można zgodzić się z wyrażaną niekiedy tezą, iż prawo administracyjne to w rzeczywistości skonkretyzowane prawo konstytucyjne.2.4.3..

administracyjnego.

Układ władzy wewnątrz administracji publicznej: centralizacja i decentralizacja, koncentracja i dekoncentracja, zespolenie administracji terenowej 5.Prawo administracyjne ustrojowe - zbiór norm określających administrację publicz ną i jej strukturę oraz dotyczących tworzenia i obsadzania or ganów i urzędów , ich budowy wewnętrznej i wzajemnych powiązań między nimi, także zasad funkcjonowaniaPrawo można podzielić ze względu na metodę regulacji na prawo wewnętrzne: konstytucyjne, cywilne, pracy, karne, administracyjne, rodzinne i opiekuńcze, finansowe, podatkowe, handlowe oraz prawo międzynarodowe określające normy regulujące stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi.8.Funkcje zasad prawa administracyjnego.. W książce skupiono się także na analizie wybranych norm części szczegółowej prawa admini- stracyjnego, w szczególności: • zagadnień prawa o zgromadzeniach, • prawa o stowarzyszeniach,Klasyfi kacja form działania administracji 45 4.2.1.. Podział powiatów na gminy przedstawiono na stronach "Dokładniejsze informacje".Dla prawa administracyjnego istotne znaczenie mają tylko przepisy Konstytucji, które są zawarte w następujących rozdziałach: - rozdział I "Rzeczpospolita" - rozdział II "Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela" - rozdział III "Źródła prawa" - rozdział VI "Rada Ministrów i administracja rządowa" - rozdział VII "Samorząd terytorialny" - rozdział IX "Organy kontroli państwowej i ochrony prawa" Art. 2 Konstytucji stanowiący, że .Podział funkcji administracji publicznej ze względu na władztwo administracyjne jako jej cechę administracja władcza ("imperium") i administracja niewładcza (zawiadowcza, tzw. gestia).akty administracyjne zewnętrzne - adresowane na zewnątrz, do odrębnych podmiotów prawnych, np.: do obywatela i innych instytucji niepodporządkowanych organowi wydającemu akt, akty administracyjne wewnętrzne - adresowane do wewnątrz struktury, do organów, instytucji, podmiotów, które są podporządkowane służbowo organowi wydającemu akt;Prawo Administracyjne ściągaj 1 90% 39 głosów 1).POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: REKLAMA - WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - ORZECZENIA SĄDOWE - SĄD ROZSTRZYGA SPRAWĘ WYROKIEM - SĄD UWZGLĘDNIAJĄC SKARGĘ NA DECYZJĘ LUB POSTĘPOWANIE - SĄD WYDAJE POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA - PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ - ŚRODKI ODWOŁAWCZE REKLAMA - SKARGA KASACYJNAŚrodki działania i sposób postępowania podmiotów administracyjnych jest regulowane przez prawo.. administracja publiczna ten obszar działalności państwa, który.. Relacje między podmiotami administracji publicznej: nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, współdziałanie 4.. Kryterium charakteru działania prawnego 49 4.2.5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt