Przykład sprawozdania ze stażu

Pobierz

Józefa Lompy, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom.. Anita Orzechowska.Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r. Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Monika Olczak [ 1] (od 1 do 37 z 37) Uwaga!. Pociąga za sobą jednak pewne konsekwencje.. rok szkolny 2003/04.. Wzór listy obecności osoby odbywającej staż współfinansowany z .. Stanowi podsumowanie realizacji założonych.. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.Sprawozdanie za okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022. w Gimnazjum nr 22 w Warszawie.. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.. Terminowo i systematycznie sporządziłam sprawozdania etapowe z realizacji Planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004r.). Oprócz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego do wniosku musi dołączyć opis i analizę sposobu realizacji dwóch wymagań.2.1.. Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21 im.. Kopię sprawozdania dołącza się następnie do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego..

Sprawozdanie z przebiegu stażu.

KB, pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 28KB) pobierz pobierz plik PDF: .. Termin ten ma jednak charakter instrukcyjny.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: §6 ust.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Miejsce zatrudnienia: Wstęp: Pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego rozpoczęłam w 2006.. STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, w który zostały ustalone: kryteria stażu, zakres obowiązków stażysty i opiekuna, zasady wzajemnego komunikowania się i współpracy - wrzesień 2006. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 2007r.). Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji: zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu; Dokonałam analizy i oceny własnych działań.. Sprawozdanie z przebiegu stażu, 2016-08-1 29.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017r.

Wiedziałam, że czeka mnie trudne zadanie - 10 miesięcy pracy z młodzieżą gimnazjalną.Jak powinien wyglądać wzór gotowego sprawozdania z przebiegu stażu dla pracownika biurowego?. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU 1.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.sprawozdanie z lektury, filmu, albo przedstawienia najbardziej jest zbliżone do recenzji; sprawozdanie z działalności instytucji najbardziej jest zbliżone do protokołu.. nauczyciel stażysta; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel języka angielskiego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Dyrektor: mgr Krzysztof Kawka.. Po zakończonym nabywaniu umiejętności zawodowych w takiej formie ważne jest również przygotowanie sprawozdania ze stażu.. Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do dalszej nauki i funkcjonowania w świecie.Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany I..

Sprawozdanie z przebiegu stażu, 10-11-09:4 28.

Od 2006 roku pracuję jako nauczyciel języka .W czasie trwania pierwszego roku stażu: · Kontynuowałam rozpoczętą rok wcześniej współpracę z dyrekcją, rodzicami, w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawczych dzieci · Dzięki udziale w "Warsztatach metodycznych - Opóźnienie rozwoju mowy oraz seplenienie i reranie" utrwaliłam swoją wiedze logopedyczną, oraz zapoznałam się z nowymi metodami pracy w celu usuwania wad wymowy, przez co jeszcze efektywniej mogłam wprowadzać .Staż był dla mnie czasem intensywnego poszerzania wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim zdobywania doświadczeń zawodowych.. Uczestniczyłam w szkoleniu " Awans zawodowy nauczyciela- Krok po Kroku"- maj,2019, dzięki któremu otrzymałam cenne wskazówki dotyczące awansu zawodowego oraz sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.Teoretycznie nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Prowadziłam regularnie dziennik stażu 3.2.ZADANIA: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności z treścią: Znowelizowanej Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowegozadań i przedsięwzięć..

Imię i nazwisko opiekuna stażu: nauczyciel dyplomowany mgr Beata Sianos.

W dniu 1 września 2004 roku rozpoczęłam swój staż nauczycielski - pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNiniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Agnieszka Prudło.. Sprawdź, jakie.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego Anna Wójcik; sprawozdanie ze stażu nauczyciela dyplomowanego EWA PACZKOWSKA; Sprawozdanie.. Nie ważne jaki rodzaj sprawozdania będziesz musiał napisać, w każdym przypadku należy pamiętać o kilku zasadach i elementach, które sprawozdanie musi posiadać.Informacje o przebiegu stażu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.. NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Celem podjęcia dziewięciomiesięcznego stażu było zapoznanie się z pracą w szkole, specyfiką placówki i środowiska, wdrożenie się do pełnienia obowiązków oraz bycie jak najlepszym nauczycielem.. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna Suwart.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Czy to jedyny dokument, który powinien powstać po zakończeniu stażu?. Imię i nazwisko: Agata Gołba.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego za I rok stażu.. Oznacza to, że złożenie sprawozdania w późniejszym czasie nie zablokuje uzyskania kolejnego stopnia awansu.. Udokumentowałam realizację zadań, wynikający z planu rozwoju zawodowego: 3.1.. Poszerzałam także znajomość prawa oświatowego oraz w pełni uczestniczyłam w życiu szkoły.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO za okres stażu od 1.09.2009 r. do 31.05.2012 r. Z dniem 1 września 2009r.. 1.Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu, przedstawia stopień realizacji zaplanowanych przeze mnie zadań oraz zawiera moją ocenę ich efektywności.. jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.stażysta - nauczyciel języka angielskiego.. w planie rozwoju zadań.. EFEKTY: Systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów, notatek, scenariuszy, pomocy dydaktycznych i zaświadczeń; Sporządzenie sprawozdań etapowych z realizacji Planu rozwoju zawodowego;W maju b.r zgodnie ze swoim planem rozwoju zawodowego napisałam sprawozdanie ze stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy - od 01.09.2016 r do 31.05.2019 roku.. Przez ten okres pogłębiałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.. 1sprawozdanie nauczyciela staŻysty za okres 1 ix 2009 - 31 v 2010r.. 2 pkt.. Staż nauczycielski w Przedszkolu Nr 22 w Koszalinie rozpoczęłam 01 września 2010 r. w wymiarze dziewięciu miesięcy.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt